Poukaz snow paradise Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom: „SÚŤAŽ O LÍSTKY NA LYŽOVAČKU NA KYSUCIACH“ (ďalej len „Súťaž“) je Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca IČO: 42220009, DIČ: 2023528419

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Termíny a miesta konania súťaží:

Súťaž prebieha na Facebooku https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Kysuce-100351785890223 
Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži.
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže je registrovaným užívateľom sociálnej siete Facebook. Tzn. že, je sledovateľom oficiálneho FB konta Regiónu Kysuce https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Kysuce-100351785890223 a  súčasne pod súťažným príspevkom zodpovie na súťažnú otázku uvedenú v príspevku a označí jednu osobu, ktorú so sebou zoberie na lyžovačku na Kysuce, ktorá je s označovateľom v príbuzenskom, či inom vzťahu.

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky účasti v Súťaži. Za prípadné označenie osôb druhými osobami pod súťažným príspevkom nenesie organizátor žiadnu zodpovednosť.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky, ktoré sú špecifikované v súťažnom príspevku. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

5. Žrebovanie:

Určenie výhercov bude prebiehať žrebovaním výhercu. Žrebovanie súťaže bude prebiehať náhodným výberom zo všetkých komentárov. Výhercov budeme kontaktovať správou na FB a zverejníme v komentároch na našej Facebookovej stránke v deň vyžrebovania.

6. Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva výhru, ktorá je špecifikovaná v príspevku s označením mena výhercu na tickete.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom správy na FB stránke.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 3 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná po dohode s usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité na vyžrebovanie a vyhlásenie výhercov.

9. Osobitné ustanovenia:

Súťaž „nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

V Čadci, 21.1.2022

Pin It