sutaz kysucky krojUsporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom: „SÚŤAŽ O KYSUCKÝ KROJ“ (ďalej len „Súťaž“) je Organizácia cestovného ruchu Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca IČO: 42220009, DIČ: 2023528419

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Termíny a miesta konania súťaží:

Súťaž prebieha na webe www.regionkysuce.sk. Súťaž trvá do 15. 10. 2022 (vrátane). Vyhodnotenie súťaže bude realizované do konca októbra. 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži.
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže pošle fotografie navštívených osád.
Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky účasti v Súťaži.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky, ktoré sú špecifikované v súťažnom príspevku. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Každý Účastník Súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba RAZ. V prípade, že pošle súťažný formulár viackrát (rovnaké meno, priezvisko a kontaktné údaje), do súťaže bude zaradený iba jedenkrát. 

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

5. Žrebovanie:

Určenie výhercov bude prebiehať žrebovaním výhercu. Žrebovanie súťaže bude prebiehať náhodným výberom. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom.

6. Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva výhru, ktorá je špecifikovaná v príspevku - 30 krojových košieľ - pre muža alebo ženu s možnosťou výberu veľkosti (S, M, L, XL), 5 x Turistický atlas Slovenska, 5 x propagačný balíček. Ceny budú odovzdané osobne v kancelárii Organizácie cestovného ruchu Kysuce v Čadci, prípadne zaslané poštou (po dohovore s výhercom). 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná po dohode s usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú uvedene v odoslanom formulári môžu byť použité na vyžrebovanie a vyhlásenie výhercov.

9. Osobitné ustanovenia:

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

V Čadci, 8.8.2022

Pin It