cyklo - SKOrganizácia cestovného ruchu Kysuce v spolupráci s dotknutými obcami, cez ktoré cyklochodník bude prechádzať, nechala v roku 2013 spracovať projektovú dokumentáciu "Cyklochodník Strieborná Kysuca". Dokumentácia bola v týchto dňoch spoločnosťou Archekta s.r.o. odovzdaná v troch vyhotoveniach investorovi - Organizácii cestovného ruchu Kysuce.

Projektová dokumentácia cyklochodníka Strieborná Kysuca je spracovaná v rozsahu pre územné rozhodnutie. Následne sa bude žiadať Krajský stavebný úrad o pridelenie stavebného úradu a pridelený stavebný úrad o územné rozhodnutie. K nemu sú potrebné vyjadrenia všetkých dotknutých subjektov (ŽSR, Povodie Váhu, SSC, CHKO a.i.). Po územnom rozhodnutí nasleduje stavebné povolenie. K nemu je potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (resp. rovno vykonávaciu dokumentáciu). Pre získanie stavebného povolenia je potrebné, aby boli všetky pozemky pod stavbou vysporiadané (odkúpené obcami, ošetrené zmluvami o dlhodobom prenájme). Po získaní stavebného povolenia sa urobí verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Celý tento administratívny proces aj pri najvyššom úsilí dotknutých obcí bude trvať niekoľko rokov. Problémové bude predovšetkým vysporiadavanie pozemkov, ktoré sa dotkne tisícok vlastníkov a spoluvlastníkov.

V závislosti od dostupných finančných prostriedkov sa začne so stavbou cyklochodníka. Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vykonávacej dokumentácie, aj samotná realizácia cyklochodníka sa samozrejme nezaobíde bez získania nenávratných finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.

Základné informácie ku chodníku:
Cyklochodník Strieborná Kysuca je spoločným cieľom dotknutých obcí regiónu pod záštitou Organizácie cestovného ruchu Kysuce so sídlom v Čadci. Cieľom je vybudovanie cyklochodníka pozdĺž rieky Kysuca v regióne Horné Kysuce .
Trasa bude napojená turistickými chodníkmi na turistické chodníky a cyklotrasy na českom pohraničí a zároveň pripraví možnosť prepojenia s Bystrickou cyklomagistrálou .

Hlavná trasa
Trasa začína v meste Čadca a končí v obci Makov. Celková dĺžka je 30,441 km. Začiatok trasy – Čadca, priestor za mestskou plavárňou. Koniec trasy - Makov, štátna cesta III. triedy smer Kasárne.

Okružné, prípojné a odbočné trasy
V meste Turzovka sú navrhnuté okružné trasy, ako aj odbočenie na smer Korňa a Klokočov .
V obci Makov je navrhnuté pokračovanie smerom k štátnej hranici a prepojenie hlavnej trasy
s cyklotrasami v Českej republike .
Okružné trasy sú navrhnuté v celkovej dĺžke 2,45 km .
Prípojné a odbočné trasy (smer Turzovka - Predmier, Korňa, Klokočov) v celkovej dĺžke 44,60 km .
Začiatok trasy Turzovka - Závodie
Koniec trasy Klokočov – Konečná
Korňa – hranica s ČR
Prípojná trasa v Makove na hranicu s ČR v celkovej dĺžke 11,14 km .
Celková dĺžka všetkých trás je 88,82 km .

Navrhnutá hlavná trasa cyklochodníka je členená podľa toho, ktorým katastrálnym územím
prechádza.
1 Čadca 1,806 km
2 Raková 4,436 km
3 Staškov 3,644 km
4 Olešná 0,966 km
5 Podvysoká 2,764 km
6 Turzovka 12,838 km
7 Vysoká nad Kysucou 7,584 km
8 Makov 3,008 km
9 Korňa 14,768 km
10 Klokočov 21,500 km

Mapa cyklochodníka:

001_Celková_situácia__turistická_mapa.pdf