velka racaNPR Veľký Javorník - chránené územie s výskytom vzácnych druhov fauny a flóry.

NPR Veľká Rača - so zachovanými zvyškami lesných spoločenstiev bučín a smrečín pôvodnej skladby lesného porastu Kysuckých Beskýd na rozlohe 313 ha. Ochranné pásno národnej prírodnej rezervácie pokrývy 197 ha.

NPR Malý Polom - zaberá časť južného a juhozápadného svahu kóty Malý Polom (1061 m n.m.) a prevažnú časť západného a juhozápadného svahu kóty Čuboňov (1013 m n.m.). V rezervácií je aj najdlhšia skalná hrana pieskovcových a zlepencových lavíc na Kysuciach v dĺžke asi 600m, výška 1 až 8 metrov. Jedná sa o kyslomilné bukové lesy so smrekom so zvyškami rašeliniskových smrekových lesov s prechodnými rašeliniskami a prameniskami horského stupňa na nevápencových horninách.

Pin It